top of page

Zásady ochrany osobních údajů

Cílem tohoto dokumentu je vyjádřit závazek společnosti Ing. Ingrid Šůrová chránit osobní údaje klientů současných a budoucích a vysvětlit, jak osobní údaje shromažďuje, používá a zabezpečuje.

I. Správce osobních údajů

Společnost Ing. Ingrid Šůrová, adresa Starokolínská 132, 19016 Praha 9, IČO: 62883585, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MÚ Praha 21, Újezd nad lesy (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo „GDPR“) informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Toto prohlášení je určeno současným i budoucím klientům.

II. ​Rozsah zpracování osobních údajů

V Ing. Ingrid Šůrová zpracováváme jen ty osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro kvalitní poskytování služeb. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém nám je příslušný subjekt údajů poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu, nebo které jsme shromáždili se souhlasem subjektu údajů nebo jinak a zpracováváme je v souladu
s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Vždy Vás předem informujeme, pro jaký účel nám své osobní údaje předáváte.

Osobní údaje uchováváme v elektronické a/nebo listinné podobě. Zpracování Vašich osobních údajů spočívá zejména ve shromažďování, ukládání na nosiče informací, třídění, používání, předávání a uchovávání osobních údajů automatizovaně a případně manuálně tak, aby tato činnost odpovídala účelům zpracování uvedených níže.

III. ​Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Ing. Ingrid Šůrová zpracovává adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (jméno, příjmení, titul, firma, (zaměstnavatel), pracovní pozice,
e-mailová adresa, telefonní číslo; u fyzických osob podnikajících navíc IČ a DIČ, číslo
bankovního účtu, adresa sídla).

 

​IV. Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje můžeme zpracovávat pro níže uvedené účely:

 • k poskytování služeb, které jste si u nás objednali, a pro správu všech smluv/objednávek
  nebo dohod z nich vyplývajících

 • ke komunikaci o službách, které Vám poskytujeme;

 • k vypracování odpovědi a k možnosti reagovat na dotazy;

 • ke zpracování plateb;

 • k aktualizaci našich záznamů;

 • k analýze dat a trendů;

 • pro účely auditu;

 • k marketingu v podobě nepravidelného zasílání informačních e-mailů a telefonického oslovení pro doporučení služeb, o kterých se domníváme, že pro Vás budou zajímavé;

 • plnění zákonných povinností správce.

 

​V. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce, tj. Ing. Ingrid Šůrová a ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré třetí subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být předány třetím subjektům–zpracovatelům, kde správné nakládánís osobními údaji je v takovém případě ošetřeno smluvním vztahem mezi správcem a zpracovatelem. V současné době se jedná Český hosting (web hosting) a Newsletter aplikace (sloužící pro rozesílání emailů), které též splňují nařízení GDPR.

 

VI. Doba zpracování osobních údajů

Doba zpracování je vázána na lhůty uvedené v příslušných smlouvách či v příslušných právních předpisech. U osobních údajů předaných na základě souhlasu trvá doba zpracování těchto osobních údajů do odvolání souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat písemně a zaslat na adresu sídla správce (Ing. Ingrid Šůrová, Starokolínská 132, 190 16 Praha 9) nebo na e-mailovou adresu ingrid.surova@gmail.com. V takovém případě budou Vaše osobní údaje vymazány (s výjimkou těch osobních údajů, které potřebujeme ke splnění zákonných povinností či k ochraně svých oprávněných zájmů).

VII. Práva subjektů údajů

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci
o zpracovávání svých osobních údajů. Máte právo na přístup k následujícím informacím:

 • účel zpracování;

 • kategorie dotčených osobních údajů;

 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy;

 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;

 • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 

V případě, že zjistíte nebo se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu
s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete:

 • požádat správce o vysvětlení;

 • požádat, aby správce odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení oprav, doplnění nebo vymazání osobních údajů;

 

V případě jakýkoliv dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásad nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím:

 • emailové adresy: ingrid.surova@gmail.com

 • poštovní adresy: Ing. Ingrid Šůrová, Starokolínská 132, 190 16 Praha 9

 

V Praze 1. 2. 2024

bottom of page